10 Soruda Akustik Proje

06 Nisan 2022

Akustik Proje ve Akustik Rapor ‘un amacı; yapıları gürültüye karşı korumaktır. Akustik Proje ve Akustik Rapor komşuluk kaynaklı ses yalıtımı ve dış gürültü izolasyonu sağlamayı hedeflemektedir. Belediyelere veya yapı ruhsatı veren makamlara, yapı ruhsatı için yapılan tüm başvurularda teslim edilmesi zorunludur.


CE’s Mimarlık Akustik Proje ve Akustik Rapor Hazırlamakta Mıdır ve Fiyatları Ne Kadar?

Evet, yüksek lisanslarını akustik alanında tamamlamış, D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkili kılınmış Akustik Uzmanı ekibi ile tüm illere, Akustik Rapor ve Akustik Proje hazırlamaktadır. Çalışmalarımızın tamamı Belediyelerden ve ilgili idarelerden onay garantilidir. Yapıya ait projeler tarafımıza e-posta ile gönderildikten sonra, kargo süre hariç 5 iş günü içerisinde raporunuz veya projeniz hazır olmakta ve tarafınıza ulaştırılmaktadır.

Hesaplamalarımız, yönetmeliğin 16. Maddesinin c bendinde yer alan TS EN 12354-1,2,3 standardına göre çalışan lisanslı yazılım(CYPE Sound) ile gerçekleştirilmektedir ve bu hesaplar rapor ekinde yer almaktadır.

Çoğu firma tarafından kullanılan, Kalksandstein Schallschutzrechner kısaca KS Sound Insulation Calculator olarak da bilinen ve ücretsiz olan yazılım, Alman Standartlarına (DIN Normaları) göre hesaplama yapmaktadır. Bu sebeple bu program kullanılarak düzenlenen raporlar yönetmeliğe uygun değildir ve geçersizdir. Bu program CE’s Mimarlık tarafından kullanılmamaktadır.

Akustik Proje Fiyatları ve Akustik Rapor Fiyatları birbirinden farklıdır. Hangisine ihtiyacınız olduğunu 4. sorudan tespit edebilirsiniz. Fiyatlar, 500?’den başlayarak, projenizin toplam inşaat alanına göre artış göstermektedir. Akustik Proje’nin fiyatı, Akustik Rapora göre daha yüksektir.

 

Akustik Rapor Nedir?

a) Akustik Rapor; mekânların, gürültüye hassasiyet ve gürültülülük yönünden birbirleri ile olan ilişkilerine ve ses iletim yollarına (hava doğuşlu ve darbe sesi) ait analizleri; hedeflenen akustik kalite ve yalıtım sınıfına göre uygulanacak sınır değerleri; bu değerlere ve analizlere göre mimari ve/veya tesisat projelerinde gösterilecek yapı elemanları ve bileşenleri ile noktasal birleşim detaylarını içeren rapordur.

b) A4 formatında hazırlanmaktadır, yapıda yer alacak duvar ve döşemelerin hangi tipte olması gerektiğini belirten kat planları yer almaktadır. Ayrıca, bu yapı elemanlarının detayları ve akustik yalıtım değerleri açıklanmıştır.

c) Mimari Akustik Rapor Örneği pdf formatına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Akustik Proje Nedir?

a) Binalarda ses yalıtımına dair detay ve yapısal çözümleri içeren, detay çizimlerini, anahtar paftalarını, hesap ve/veya ölçüm sonuçlarını, değerlendirme raporlarını içeren projedir.

b) Akustik Proje ve Akustik Proje Raporu olarak iki çalışmadan oluşmaktadır, bu iki çalışma birlikte değerlendirilir. Proje, ölçekli ve ozalit baskı olarak her sayfası ıslak imzalı teslim edilir. Akustik Proje Raporu, a4 formatında, her sayfası ıslak imzalı olarak teslim edilir.

c) Akustik Proje Örneği pdf formatına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Akustik Proje Mi, Akustik Rapor Mu Gerekli?

a) Bir bodrum katı ve çatı arası hariç yediden fazla katlı konutlar için Akustik Proje,

b) Toplam inşaat alanı 2.000 metrekareyi geçen ikiden fazla katlı konut dışı yapılar için Akustik Proje,

c) EK-2 Tablo 2.1’de verilen bina işlevlerinden birden fazlasını içeren binalar (örn. konut + ticaret) için Akustik Proje,

d) Konser ve dinleme salonları gibi özel akustik tasarım gerektiren kullanımları içeren binalar ve A veya B akustik performans sınıfını hedefleyen binalar  için Akustik Proje,

e) Diğer tüm yapılar için Akustik Rapor gereklidir.


Akustik Performans Belgesi Nedir?

a) Gürültüye karşı hassas olan tüm binalar veya içindeki bağımsız birimler için, yapılacak akustik testler sonucunda akustik performans sınıfını gösterecek olan belgedir. Yasal mecburiyeti yoktur, sadece A veya B sınıfı akustik performans değerini hedefleyen yapılar için gereklidir.

b) Akustik Performans Belgesi Örneği pdf formatına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

c) Yapı ruhsatı başvurularında Akustik Performans Belgesi alınması gerekli değildir.

 

Akustik Performans Değerleri Nelerdir?

A, B, C, D, E veya F şeklinde ifade edilir (A en yüksek, F en düşük).


Akustik Performans Değerleri Ne Olmalıdır?

a) Yeni yapılacak binalarda, Yapı Ruhsatı için en az C sınıfı,

b) Mevcut binalarda kullanım amacının değişmesi durumunda etkilenen bağımsız birimlerde en az D sınıfı,

c) Esaslı tadilat bulunması durumunda ise etkilenen yapı elemanlarında en az D sınıfı olmak zorundadır.


Akustik Raporu Kimler Verebilir ve Kim Hazırlar?

a) A-2 Tip Mühendislik Akustiği veya C-1 Tipi Bina Akustiği veya D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikalarından birine sahip kişiler veya Proje Müellifleri düzenleyebilir. En kapsamlı yetkiye sahip, en güncel sertifika D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikasıdır.

b) C-1 Tipi Bina Akustiği veya D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikalarından birine sahip kişiler veya Proje Müellifleri düzenleyebilir. En kapsamlı yetkiye sahip sertifika D1-Bina Akustiği Uzmanı sertifikasıdır.


Akustik Projeyi Kimler Verebilir, Kim Hazırlar ve Belediyeler Nasıl Kontrol Eder?

a) Sadece D1-Bina Akustiği Uzmanı Sertifikasına sahip Akustik Uzmanı kişiler düzenler.

b) D1- Bina Akustiği Uzmanı olabilmek için Akustik Rapor ve Akustik Proje eğitimi alınması gereklidir. 

c) Akustik Rapor ve Akustik Projeleri belediyelerin kontrol ederek onaylaması gerekmektedir. 


Akustik Proje ve Akustik Rapor Tüm Yapılar İçin Zorunlu Mudur, Yönetmeliğin Adı Nedir ve Kim Yürütür?

Yapı Ruhsatı başvurusunda bulunacak olan; tarihi eserler, eski eserler, kültür varlıklar da dahil, yeni veya mevcut tüm yapılar için Mimari Akustik Rapor’un veya Akustik Proje’nin, ilgili belediyeye mimari projeye ek olarak sunulması Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Binaların Gürültüye Karşı Korunması Hakkında Yönetmelik ile zorunlu kılınmıştır.